ULUSAL KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR DERNEĞİ

ULUSAL KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1- ‘Derneğin adı ‘Ulusal Kardiyovasküler Hastalıklar Derneği’ dir.

Madde 2- Derneğin merkezi İzmir’dir. Derneğin şubesi yoktur.

Madde 3- Derneğin yerleşim yeri Kıbrıs Şehitler Caddesi 1441 Sokak 2/13 Alsancak- İzmir’dir.

Madde 4- Derneğin amaçları, çalışma konuları ve biçimleri;

 • Kalp ve damar sağlığı alanında yapılan araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek; ülkemizde bu konudaki araştırma ve çalışmaları teşvik etmek,
 • Kalp ve damar hastalıklarına ilişkin tıbbi ve sosyal çalışmalarda bulunmak,
 • Tıp mensupları ve halk için eğitici ve öğretici toplantılar düzenlemek,
 • Bu çalışmaları gerçekleştirecek vakıf, müessese ve iktisadi işletmeler kurmak,
 • Yurtiçinde ve yurtdışında aynı ve benzeri konularda çalışan ilgili kuruluşlarla, Dernekler Kanunu’nun 5. maddesine göre işbirliği yapmak,
 • Kalp ve damar sağlığı ile ilgili hekimlik mesleğinin halk yararına en iyi şekilde düzenlenmesini ve gelişmesini sağlamaya çalışmak.

Madde 5- Derneği 1988 yılında aşağıda adları yazılı hekimler ‘Hipertansiyonla Mücadele Derneği’ adıyla kurmuşlardır.

 • A. Mithat Özer
 • Akif Güney Berki
 • Ali Ekmekçi
 • A. İstemi Nalbantgil
 • A. İlhan Özdemir
 • M. Remzi Önder 
 • Sema Güneri
 • Taner Çamsarı

Madde 6- Derneğin çalışmaları ve faaliyet alanı

 • Kardiyovasküler hastalıkları içeren konular çerçevesinde kurs, konferans, panel, sempozyum, kongre ve benzer bilimsel içerikli periyodik eğitim toplantıları düzenler,
 • Üyelerin mesleki ihtiyaçlarını belirleyerek bunlara ağırlık veren çalışma grupları kurar,
 • Çalışma ve bilgilendirme bültenleri yayınlar,
 • Kardiyovasküler hastalıklardan korunma konularında yapılan çalışmaları desteklemek amacıyla teşvik ödülleri verir,
 • Yurt içinde kardiyovasküler hastalıklarla ilgili incelemeler yapar, gerektiğinde bu inceleme sonuçlarını Sağlık Bakanlığına bildirir,
 • Temel ilkeleri doğrultusunda halk sağlığını ilgilendiren konularda halka açık sohbet, panel, sempozyum biçiminde toplantılar düzenler,
 • Aynı amaç ile uğraşan Yurt dışı derneklerle işbirliğinde bulunarak bilimsel toplantılara temsilci gönderir, yabancı bilim adamlarını bilimsel toplantılara davet eder,
 • Bilimsel konularda uluslararası haberleşme ağına katılarak bilimsel iletişim sağlar, bilimsel literatür alışverişine katılır.

Dernek, bilimsel ve sosyal alanda faaliyet gösterir. Dernek dini ya da siyasi alanda faaliyet gösteremez.

Madde 7- Derneğe üye olma ve üyelikten çıkma
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve Dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
Derneğin iki çeşit üyesi vardır:

 • Asil üye: Kardiyovasküler alanda çalışan uzmanlar ile halen bu dallarda uzmanlık eğitimi görmekte olan hekimler asil üye olabilir. Her Asil Üyenin Genel Kurul’da bizzat kullanması gereken bir oy hakkı, Derneğin faaliyetlerine katılma ve yönetime seçilme hakkı vardır.
 • Onursal üye: Yabancı ülkelerde kardiyovasküler alanda çalışan hekimlere ve derneğe maddi ve manevi büyük destek veren gerçek veya tüzel kişilere onursal üyelik verebilir. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz. Onursal üyelerinin oy hakları yoktur.

Asil üyeliğe kabul, iki asil üyenin teklifi üzerine yönetim kurulunun adi çoğunluk kararı ile gerçekleşir. Onursal üyeliğe kabul, iki asil üyenin teklifi üzerinde ve yönetim kurulunun oybirliğiyle aldığı kararla olur.
Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazı ile duyurur.

Madde 8- Üyelikten çıkma ve çıkarılma 
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
Dernek üyelerinin üyelikten çıkarılmaları aşağıdaki hallerde olur:

 • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Derneğin onur, haysiyeti ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak,
 • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını iki yıl süre ile ödememek,
 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 • Dernekler yasasına göre derneklere üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde dernek yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, yönetim kurulunca üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 9- Derneğin organları:

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu

Yönetim Kurulu hizmetin etkinliğini artırmak için ihtiyaç duyulması halinde Çalışma Grupları ve Yönetim Kurulu Alt Birimleri oluşturmaya karar alabilir. Bu organlar Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. Bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Madde 10- Dernek genel kurulu
Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahip ve yıllık aidatını ödemiş asil üyelerden oluşur. İki yılda bir Mayıs ayı içinde olağan olarak veya Yönetim Kurulu tüm üyelerinin oybirliği ile aldığı kararla ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine, yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerinde mahalli sulh hukuk hakimi dernek asil üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 11- Çağrı usulü
Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler; en az on beş gün önceden günü, saati ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. Ancak ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, derneğin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyelerin toplantıya çağrılmasında bundan önceki fıkradaki usuller uygulanır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 12- Toplantı yeri
Genel Kurul toplantıları öncelikle dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Zorunlu durumlarda dernek Yönetim Kurulunun oybirliği ile aldığı kararla başka bir yerde de yapılabilir.

Madde 13- Toplantı yeter sayısı
Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Madde 14- Toplantının yapılış usulü
Toplantı, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Üyeler, Yönetim Kurulunca hazırlanan listelerde isimleri karşılarına imza atarak toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmış ise, durum tutanakla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, birer başkan vekili ile yeterince katip üye seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Bütün tutanak ve belgeler otuz gün içinde mülki amirliğe intikal ettirilmek üzere Yönetim Kurulu’na verilir.

Madde 15- Toplantıda görüşülecek konular
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmek istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Madde 16- Genel kurulun görev ve yetkileri

 • Dernek organlarının seçilmesi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
 • Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazın satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Derneğin vakıf kurması veya feshedilmesi,
 • Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

Madde 17- Genel kurul oy kullanma ve usulü 
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 18- Yönetim kurulu ve aday belirlemesi
Yönetim kurulu, derneğin yürütme organıdır. Beş asil ve beş yedek olmak üzere, genel kurulca görev belirtilerek gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olunca en çok oy almış yedek üye, göreve çağırılır; gerekirse yeni bir görev dağılımı yapmak suretiyle, yeni üyenin hangi göreve getirileceği yönetim kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve bir üyeden oluşur. Yönetim kuruluna aday olmak isteyen üyeler, belirlenen genel kurul tarihinden bir hafta önce aday olmak istedikleri konumu belirten bir dilekçe ile dernek başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Dernek başkanlığına aday olabilmek için ise bir dönem başkan yardımcılığı veya genel sekreterlik yapmış olma gereği vardır. Yönetim kurulu ikişer yıl için seçilir. Eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Madde 19- Yönetim kurulu görev ve yetkileri
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir ancak en geç iki ayda bir değerlendirme toplantısı yapar. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 • Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 • Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu raporunun hazırlanması
 • Bütçenin düzenlenmesi ve uygulanmasını sağlamak,
 • Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 • Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 • Derneğin bilimsel ve sosyal toplantıları ile yayınları ile ilişkili plan ve programların hazırlanması
 • Derneğe alınacak personel ve bunlara verilecek ücreti saptamak
 • Derneğin giderleri hakkında karar almak, dernek gelirlerinin tahsilini yapmak

Madde 20- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri
Başkan: Derneği yurtiçinde ve yurtdışında temsil eder. Yönetim Kurul kararlarını uygulatır. Kurulun toplantılarına başkanlık eder. Derneği borçlu ve alacaklı duruma getiren belgeleri sayman ile beraber inceler ve onaylar.
Başkan yardımcısı: Başkan bulunmadığı zaman veya başkanın lüzum gördüğü hallerde başkanın görevlerini yürütür. Çalışma grupları ile yönetim kurulu arasında koordinasyonu sağlar, çalışma gruplarının faaliyetlerini kontrol eder.
Sekreter: İç ve dış yazışmaları düzenler. Yönetim kurulu gündemlerini hazırlar, gerekli defterlerin ve kararların yazılma ve bildirimlerini sağlar.
Sayman: Harcamaların ve gelirlerin düzenli takip edilmelerinden ve değerli belgelerin saklanmasından sorumludur.
Üye: Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı ile katılır. Yönetim Kurulunca verilen görevleri üstlenir.

Madde 21- Denetim kurulu görev ve yetkileri
Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 22- Çalışma Müesseselerin (Grupları, Platformları) Görevleri ve Faaliyetleri
Derneğin tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere Dernek Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen konularda oluşturulan ve yönetim kuruluna bağlı olarak çalışan bilimsel kurullardır. Derneğin Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Çalışma müesseselerin üyeleri derneğin üyesi olma zorunlulukları bulunmamaktadır. Konusu ile ilgili araştırmaları teşvik etmek ve düzenlemek, özellikle ülke veya bölgeler düzeyinde ve çok merkezli araştırmaları düzenlemek, koordine etmek ve olasılık olduğu takdirde uluslararası çok ülkeli, çok merkezli araştırmalara da ülke olarak katılım sağlamak, her çalışma için önceden ayrıntılı proje ve protokol hazırlayıp Yönetim Kurulu’nun onayına sunarlar. Çalışma projesi, bilimsel ve istatistiksel normlara ve özellikle Klinik çalışmalar açısından etik normlara uymak zorundadır. Derneğin toplantılarından ayrı olarak kendi başlarına bağımsız bilimsel toplantı ve kongre düzenleyemezler. Görev süreleri Derneğin Yönetim Kurulu süresiyle paralel ve iki yıllıktır.

Madde 23- Organlarca seçilenlerin idareye bildirilmesi
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları Dernekler Bilgi Sistemine (DERBİS) girilerek bildirilir.

Bilimsel Bildiri ve Dergi Yayınlama
Madde 24- Dernek adına bilimsel bildiri ve dergi yayınlamaya yetkili organ yönetim kuruludur. Yönetim kurulu bu yetkisini bir veya iki üyesine verebilir. Bildiri ve dergi yayınlanması konusunda Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesindeki esaslara uyulur.

Madde 25- Dernek Gelirleri
Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir:

 • Üye Aidatı: Derneğe giriş ücreti ve yıllık aidat Yönetim Kurulu kararıyla saptanır.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 • Dernek tarafından düzenlenen toplantı, temsil, etkinlik ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 • Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

Derneğin nakit varlığı Dernek adına milli bankalara mevduat olarak yatırılır veya yatırım fonu, döviz, Devlet tahvili veya hazine bonosu almak suretiyle bir bankanın kasasında dernek adına saklanır.
Dernek, siyasi partilerden ve sendikalarından herhangi bir surette yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz. Derneğe yapılmak istenen bağışları incelemek ve uygun gördüklerini kabul etmek ile dernekçe yapılacak bağışlar hakkında karar vermek yönetim kurulu kararına bağlıdır.

Madde 26- Gelir belgeleri
Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Madde 27- Derneğin giderleri
Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Madde 28- Derneğin borçlanma usulleri
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 29- Gelir ve gider belgelerinin saklama süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 30- Yetki belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Madde 31- Derneğin iç denetimi
Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek tüzüğüne göre Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Denetleme Kurulu, en az yılda bir Derneğin hesaplarını ve her türlü yazışmaları ile faaliyetlerini inceleyerek sonucunu bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir. Ayrıca Genel Kurula da denetleme sonucunu bildiren bir rapor sunulur.

Madde 32- Derneğin defter tutma esas ve usulleri ve tutulacak defterler
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulabilir. Dernek, işletme hesabı esasına göre aşağıdaki defterleri, bağlı olduğu İl Dernekler Müdürlüğü’nden tasdik ettirilmiş olarak tutar:
1.Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2.Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3.Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4.İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5.Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6.Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
Yukarıda yazılan 1, 2 ve 3. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Madde 33- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
Olağan ve olağanüstü genel kurul gündemine konulmak ve 15 gün önce değişiklik önerileri yazılı biçimde üyelere bildirilmek kuralı ile tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.

Madde 34- Derneğin feshi ve mal varlığının tasfiyesi
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ulusal Kardiyovasküler Hastalıklar Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, devlet hazinesine devredilir.  Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Madde 35- Bildirim yükümlülüğü
Mülki idari amirliğine ve/veya dernekler bilgi sistemine yapılacak bildirimler;
Beyanname: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin Nisan ayı sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından Dernekler Bilgi Sistemine bildirilir.

Madde 36- Hüküm eksikliği: Bu tüzükte gösterilmeyen hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddeleri uygulanır.